_

Javna ustanova
Biblioteka Sarajeva

Mis Irbina 4 | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 44 45 80 | Fax: +387 33 26 50 30
E-mail: info@bgs.ba
ID broj: 4200301270007

DIREKTOR
Zlatko Topčić
zlatko.topcic@bgs.ba

VODITELJI SLUŽBI
Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
Emira Kulenović
emira.kulenovic@bgs.ba

Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
Emira Marić Jašarević
emira@bgs.ba

Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
Esma Bajraktarević-Rožman
esma.bajraktarevic@bgs.ba

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
Hatidža Demirović
hatidza.demirovic@bgs.ba

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
Narcis Saračević
narcis.saracevic@bgs.ba

Služba za ekonomsko-finansijske poslove
Edhem Kurtić
edhem.kurtic@bgs.ba

Služba za pravne i opće poslove
Anđelka Kuliš
andelka.kulis@bgs.ba