Osnovnu djelatnost Biblioteke prati koordinirani rad stručnih Službi:

Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
Služba za marketing i izdavačku djelatnost
Služba za ekonomsko-finansijske poslove
Služba za pravne i opće poslove

Time je ostvaren moderan način rada u kojem su postojeći bibliotečki resursi, uključujući knjižne, tehničke i ljudske potencijale, na najneposredniji način stavljeni na uslugu svim našim korisnicima.