Na osnovu člana 22b. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16 i 89/18) članova 3. 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19), člana 50. Pravila JU Biblioteka Sarajeva (broj: 04-19/08 i 04-07/13), te članova 37. i 70. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Biblioteka Sarajeva (broj: 01-1-1206/17 od 14.09.2017. god.) i Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo broj: 12-34-39258/19 od 14.11.2019. godine, direktor JU Biblioteka Sarajeva raspisuje:

 

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine 

Tekst OGLASA

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure Javnog oglasa

Objavi ovu vijest na svom profilu