Na osnovu člana 32. Zakona o ustanovama („Sl. list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 50. Pravila JU Biblioteka Sarajeva (broj: 04-19/08 i 04-07/13), članova 9. i 16. Pravilnika o radu JU Biblioteka Sarajeva (broj: 04-57/08 od 10. 12. 2018.), člana 43. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Biblioteka Sarajeva (broj: 01-1-1206/17 od 14. 09. 2017. godine), a u skladu sa Poslovnikom o radu komisije za provođenje procedure u radni odnos br. 06-2-1620/19. od 17.12.2019. godine, direktor JU Biblioteka Sarajeva donosi

 

O D L U K U

Primaju se u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana dva (2) bibliotekara/bibliotekarke i jedan (1) referent za administrativne poslove, i to:

  1. Dalila Kešan na radno mjesto Bibliotekar – odjeljenje u Službi za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga;
  2. Emina Popara-Užičanin na radno mjesto Bibliotekar – odjeljenje u Službi za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga;
  3. Belma Prguda na radno mjesto Referent za administrativne poslove.

Odluka

Izvještaj Komisije o provedenom Javnom oglasu

Objavi ovu vijest na svom profilu